Onze drie kernwaarden in Zuidoost

  • Meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling
  • Vergroting van vrijheid voor individu en groep
  • Vangnet van solidariteit voor zwakkeren

Onze PvdA Zuidoost staat voor zelfontplooiing van iedereen in een eerlijke, betrokken enrechtvaardige gemeenschap. Daarom hanteren wij de volgende strijdpunten:

  1. Nog meer energie steken in scholing, werk en economie. Deze instrumenten van zelfontplooiing nemen wij krachtig ter hand.
  2. Meer initiatieven van onderop uit de samenleving en wij gaan iedereen die meedoet daarbijkrachtig ondersteunen. Dat proces wordt ondersteund door nieuwe vormen van opbouwwerk.
  3. Meer aandacht voor het individu ten opzichte van de groep. Voor emancipatie zijn groepen van belang, maar emancipatie is uiteindelijk een persoonlijk proces.
  4. Een betere aansluiting van ons Stadsdeel bij de stad en de regio. Zuidoost is Amsterdam en Amsterdam is Zuidoost. Het Stadsdeel moet meer één worden met de stedelijke omgeving.De samenwerking met stad en regio op economisch, sociaal, recreatief en cultureel gebied zal opener, natuurlijker worden.
  5. Een blijvende inzet voor de zwakkeren in onze samenleving. Wij zullen juist nu blijven investeren in een adequaat vangnet voor hen die buiten de boot dreigen te vallen. Financiële tegenspoed die nu op ons afkomt wordt niet op zwakkeren afgewenteld.
  6. Een toekomst waarin veiligheid vanzelfsprekend is. Preventie en straf gaan voor ons hand in hand, en wij vinden dat een gebrek aan toekomstperspectief voor niemand ooit een excuus mag zijn voor crimineel gedrag.

Wij doen dit met een eerlijke, open en transparante stijl van besturen; wij zien toe op een efficiënter apparaat voor meer resultaat; en wij geven de garantie voor rechtvaardigebezuinigen die onze strijdpunten ontzien.

 

Stuur een email aan het Afdelingsbestuur.