30 december 2015

PvdA fractie Amsterdam Zuidoost bezorgd over de gevolgen van de kostendelersnorm voor ouderen met een onvolledige AOW (plus AIO)

De PvdA fractie Amsterdam Zuidoost vindt het onbegrijpelijk en ongewenst dat vanaf 1 juli 2015   de kostendelersnorm wordt gehanteerd voor ouderen met een onvolledige AOW en een AIO-aanvulling (Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen).

Het staat in schril contrast met het besluit om de invoering van de kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete genoemd) voor AOW-ers met volledige AOW uit te stellen tot 1 januari 2018. Verwacht wordt dat dit uitstel wellicht zal leiden tot afstel. Reden is dat in de samenleving grote zorg bestaat dat, met invoering van deze maatregel, de bereidheid om ouders in huis te nemen sterk zal afnemen.

Het is onbegrijpelijk dat voor ouderen met een aanvulling op het onvolledige AOW dit uitstel/afstel niet wordt gehanteerd. In Zuidoost zien we dat het juist de oudere migranten zijn die naast hun onvolledige AOW een AIO-aanvulling ontvangen. Ruim 90% van de ouderen met een AIO-aanvulling is migrant. Vaak wonen zorgbehoevende migrantenouderen bij hun kinderen in of wonen (klein)kinderen bij hun zorgbehoevende (groot)ouders in. Het hanteren van de kostendelersnorm in deze situaties leidt vaak tot forse financiële kortingen en problemen.

PvdA fractie Amsterdam Zuidoost is van mening dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen ouderen met een volledige AOW en ouderen met een onvolledige AOW eneen AIO aanvulling. Ook voor deze groep dient het hanteren van de kostendelersnorm komen te vervallen.

Vanuit de fractie PvdA Zuidoost hebben we recentelijk in een overleg met leden van de 2e Kamerfractie onze bezorgdheid kenbaar gemaakt. Roos Vermeij (woordvoerder AOW en Pensioenen) en Otwin van Dijk (woordvoerder Langdurige zorg en WMO) delen onze zorg en toonden zich bereid in de kamer steun te zoeken om de regeling te ‘repareren’.

Ook in het Ouderen Netwerk PvdA is door ons de situatie aangekaart. Deze landelijke werkgroep heeft inmiddels de Kamerfractie aangeschreven en verzocht de maatregel in te trekken.

 

Met vriendelijke groet

ook namens de fractie,

Michel Idsinga

Noot: afdelingsbestuur en fractie bereiden een brede discussiebijeenkomst voor over (de gevolgen van) de  Kostendelersnorm. Informatie volgt nog.