Ledenbrief december 2017

27 december 2017

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsborrel PvdA Zuidoost.

Donderdag 4 januari vanaf 17.00 in De Nachtegaal Grubbehoeve 38.

(achter het CEC en het parkeerterrein is de ingang van de bewonersruimte De Nachtegaal beneden in het middenstuk van de flat Grubbehoeve)

Vanaf 17:00 uur Inloop met drankje, hapjes

18:00 – 19:00 uur Toelichting op verkiezing stadsdeelcommissie Zuidoost

Vanaf 19:00 uur Nazit met drankje, hapjes

Oproep: PvdA Zuidoost doet mee

Op 21 maart 2018 wordt in Zuidoost een stadsdeelcommissie gekozen van twaalf leden. Zij worden per wijk gekozen, in elke wijk vier leden. In Zuidoost zijn er drie kieswijken. De twaalf gekozenen krijgen vier jaar lang de verantwoordelijkheid de bestuurders van gemeente en stadsdeel op de huid te zitten en het geluid van Zuidoost ook ongevraagd te laten horen. De ledenvergadering van 16 november heeft besloten dat de PvdA Zuidoost, net als in de andere stadsdelen, in alle drie de wijken met een lijst uitkomt:

• PvdA Bijlmer Centrum (postcode 1102)

• PvdA Bijlmer Oost (postcode 1103-1104)

• PvdA Gaasperdam (postcode 1106-1107-1108-1109)

Alle PvdA leden zich kunnen aanmelden als kandidaat voor de lijst in de wijk waar zij wonen. Zij krijgen de gelegenheid zich aan de leden in hun wijk te presenteren. De leden krijgen de kandidatenlijst opgestuurd en kunnen schriftelijk hun voorkeursvolgorde aangeven op de PvdA lijst van de wijk waar zij wonen. De uitslag hiervan wordt als advies aan de ledenvergadering voorgelegd. Op de ledenvergadering van de afdeling Zuidoost stellen de leden gezamenlijk de volgorde op elk van drie lijsten vast. Onze kandidaten die door de bewoners worden gekozen vormen samen de PvdA fractie in de stadsdeelcommissie Zuidoost.

Thuis in een ongedeeld Zuidoost

In het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam is op voorstel van Zuidoost opgenomen dat het extra geld om buurten op te knappen ingezet zal worden als buurtbudget waar de bewoners zelf over kunnen beslissen. En dat de Asscher-gelden voor kinderen in armoede worden besteed aan huiswerkbegeleiding en bijles. De bibliotheken, de OBA, gaan laaggeletterdheid aanpakken. Jongeren gaan als ervaringsdeskundige voorlichting geven over het gevaar van schulden aan jongeren. Samenvatting PvdA programma:

• Goed onderwijs is het beste wapen tegen de tweedeling in onze samenleving: meer handen in de klas en meer geld voor de juf en de meester.

• Geen kind mag opgroeien in armoede. Scholen krijgen de middelen Ieder Kind Doet Mee.

• Alle leerlingen extra kansen door huiswerkbegeleiding, bijles, verrijkende activiteiten op school ook buiten schooltijd.

• Aanpakken van schulden moet mensen eerder schuldenvrij maken en een nieuwe kans geven.

• Banen ook voor mensen, jongeren en ouderen, met een beperking. Extra aandacht voor geletterdheid.

• Bewoners kunnen gebruik maken van betaalbare ruimtes, in buurthuizen en jongerencentra, om elkaar te ontmoeten en initiatieven te ontwikkelen.

• Faciliteiten voor sporten als honkbal en cricket. Professionele ondersteuning vrijwilligers sportverenigingen.

• Meer inzet en zichtbaarheid van wijkagenten van kleur op straat. Camera toezicht ook op politie handelen.

• Discriminatie op werk, op straat, op school moet worden tegengegaan en waar het gebeurt hard aangepakt worden.

• Het slavernij museum krijgt een plek in Amsterdam Zuidoost.

Op de nieuwjaarsborrel kunt u ook kennis maken met de kandidaat voor de gemeenteraad uit Zuidoost op plek 5 op de PvdA lijst: Nenita la Rose.

Tijdens de Nieuwjaarsborrel 4 januari kunnen de leden aanschuiven bij de gesprektafel van hun wijk: Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost, Gaasperdam. Leden die overwegen kandidaat te zijn kunnen zich hier alvast warm lopen. Tot woensdag 17 januari kunnen leden zich kandidaat stellen voor de stadsdeelcommissie Zuidoost. Daarna krijgen de leden de kandidatenlijst in hun kieskring per post opgestuurd en kunnen zij hun voorkeurlijst inzenden via bijgevoegde antwoordenveloppe.

Op woensdag 24 januari sluit de ledenraadpleging per kieskring. Donderdag 25 januari is de ledenvergadering Zuidoost. De drie kandidatenlijsten voor Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost, Gaasperdam worden daar door de leden vastgesteld. Begin februari worden de kandidatenlijsten ingeleverd bij het stadsdeel. Pas op 15 februari is bekend welke lijsten en namen allemaal meedoen in stadsdeel Zuidoost.

Fijne feestdagen toegewenst,

het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuidoost